Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Pinpointyourtravel.com

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de 
leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op 
afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem 
voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend 
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
PINPOINT YOUR TRAVEL
BTW: De BTW nummer wordt alleen onder opgaaf van reden verstrekt. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op.
KVK: 65631803
Oldambt 3
8245 DC Lelystad
Nederland
Hierna te noemen: PINPOINTYOURTRAVEL.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Pinpointyourtravel.com en op elke tot stand 
gekomen overeenkomst op afstand tussen Pinpointyourtravel.com en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument 
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt 
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de 
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze 
kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van 
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De 
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor 
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte 
communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te 
raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst 
verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de 
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pinpointyourtravel.com 
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Pinpointyourtravel.com is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische 
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. 
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht 
nemen.
Pinpointyourtravel.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Pinpointyourtravel.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de 
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Pinpointyourtravel.com zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige 
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel 
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de 
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 
ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Pinpointyourtravel.com bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product 
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product 
wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde 
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor 
zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Pinpointyourtravel.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Pinpointyourtravel.com kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans 
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Pinpointyourtravel.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan 
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij 
het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Pinpointyourtravel.com dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
Pinpointyourtravel.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het 
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum 
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien 
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door Pinpointyourtravel.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke 
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Pinpointyourtravel.com kan doen 
gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
Pinpointyourtravel.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de 
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Pinpointyourtravel.nl kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf 
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere 
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel 
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de 
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te 
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Pinpointyourtravel.nl zich inspannen om 
een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke 
wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet 
worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pinpointyourtravel.nl tot het moment van 
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Pinpointyourtravel.com bekend gemaakte 
vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 
van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van 
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde 
duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 
één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten 
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een 
bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot 
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een 
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de 
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag 
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en 
weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en 
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt 
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te 
allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich 
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan 
binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van Pinpointyourtravel.com heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden 
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling 
heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 
Pinpointyourtravel.nl te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft Pinpointyourtravel.com behoudens wettelijke beperkingen, het 
recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
Pinpointyourtravel.com beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht 
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven 
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Pinpointyourtravel.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer 
binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 
geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Pinpointyourtravel.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking 
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument 
zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een 
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacy Policy
PINPOINT YOUR TRAVEL draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet.
Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.
Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Pinpoint Your Travel persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven. 

1. Veiligheid
Pinpoint Your Travel verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Pinpoint Your Travel ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en indien u gebruik maakt van sommige online diensten.
De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren en om u de gevraagde nieuwsbrieven te sturen.
Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Pinpoint Your Travel deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.
In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen. 

3. Cookies
Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina’s u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen.
U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website grotendeels onbruikbaar wordt.  

4. Logbestanden
Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Pinpoint Your Travel bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Recht van aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Pinpoint Your Travel te contacteren.

6. Wijzigingen
Pinpoint Your Travel behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen.

7. Contactgegevens
Pinpoint Your Travel is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.

8. Alle foto’s en video’s op deze website zijn gemaakt door de byEMTEE voor Pinpoint Your Travel, tenzij anders staat vermeld. Gebruik van tekst, video- en fotomateriaal zonder toestemming is verboden. Alle rechten voorbehouden.

Beleid inzake annuleren en restitutie
Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via pinpointyourtravel@outlook.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € De verzendkosten zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals alle handgemaakte Pinpoint Your Travel producten en of gepersonaliseerd volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Pinpoint Your Travel info@pinpointyourtravel.com

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Overig
Deze tekst is via de Herroepingsrecht generator (https://webwinkelrecht.nl/diensten/generatoren/herroepingsrecht-generator/) van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.

Klachten
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail of telefoon aan ons door te geven.
Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Stuur ons een email: klacht@pinpointyourtravel.com
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 48 uur na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.